Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Výklad pojmů:

Kontaktního formulář slouží Uživateli na Webu k vyplněním informacemi pro Provozovatele, aby zajistil Službu Zajištění konzultace.

Produkt je finanční či jiný produkt uvedený na Webu.

Poskytovatel Produktu je banka, nebo jiný subjekt.

Provozovatel je Fyzická osoba Petr Koštejn IČO:88503593. se sídlem Libišany, Libišany 104, PSČ 533 45

PS je příkazní smlouvy dle Občanského zákoníku v platném znění a nabývá platnosti a účinnosti Registrací.

Registrace  je předpokladem užívaní Služeb Webu. Děje se vyplněním povinných údajů (jsou tak označeny), zejména emailu, telefonu příp. dalších. Registrace je bezplatná.

Smluvní strany jsou Provozovatel a Uživatel.

Služba je Zajištění informace příp. Zajištění potřeby.

Uživatel je jakákoliv fyzická, nebo právnické osoba užívající Web a jeho Služby. 

VOP jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky pro užívání Webu a stanovují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran v rámci užívání Webu a poskytování Služeb.

Web je www.petrkostejn.cz, Uživateli je umožněno jej užívat bezplatně.

Zajištění informace je Služba spočívající v zajištění požadovaných informací o vybrané problematice (zejména hypotéka na byt, hypotéka na dům, hypotéka na rekonstrukci, americká hypotéka apod.), příp. o Produktech, a to pouze v rozsahu Webu.

Newsletter znamená přihlášení k odběru článku za účelem zajištění informace, které jsou zveřejňovány na Web provozovatelem.

Zajištění potřeby je Služba spočívající zodpovězení/kunzultace dotazu/problematiky dle údajů zadaných Uživatelem, prostřednictvím Kontaktního formuláře, a to pouze v rozsahu Webu.

Zásady pro nakládání a ochranu osobních údajů

Provozovatel je společnost, která má zájem poskytovat Uživateli Služby prostřednictvím Webu.

Uživatel má zájem tyto Služby využít a s ohledem na uvedené si Smluvní strany sjednávají tyto VOP. Uživateli se doporučuje seznámit se s nimi před užíváním Webu a Služeb.

Provozovatel je oprávněn vykonávat veškerá majetková práva k Webu a jeho veškerému obsahu, v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

 

II. Společná ustanovení pro Služby

Smluvní strany spolu uzavírají pro každou jednotlivou Službu PS, a to Registrací Uživatele, která se uzavírá ad hoc, nikoliv systematicky.

PS trvá do okamžiku realizace Služby, nicméně závazky z ní plynoucí, zejména zákaz systematického využívání Služeb ze strany Uživatele, trvá i po poskytnutí Služby.

Uživatel uzavřením PS vždy Provozovatele výslovně žádá, aby mu Službu poskytl bezodkladně. 

Uživatel při využívání Webu či jakékoliv Služby nesmí používat jakékoliv technické, či jiné prostředky, které by umožňovaly systematické, či opakované užívání Webu, či Služeb. Pokud se tak stane, Uživatel bere na vědomí, že nese odpovědnost za veškerou škodu a újmu tímto způsobenou.

Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel Produktu neposkytuje prostřednictvím Webu žádnou svoji konkrétní, doplňkovou, odvozenou, či jinou službu, není vázán žádnými právy ani povinnostmi k takové či jiné službě.

Provozovatel neodpovídá za správnost ani obsah Webu či Služeb, čehož si je Uživatel vědom a Uživatel se tak výslovně vzdává jakýchkoliv nároků vůči Provozovateli vč. nároků budoucích plynoucích z užívání Webu, či Služeb.

Provozovatel může kdykoliv omezit užívání Webu, či Služeb, a to bez předchozího upozornění Uživatelů

 

III. Jak funguje Zajištění informace

Uživatel získá požadované informace prostřednictvím vyplnění a odeslání přísl. kontaktního formuláře umístěného na Webu.

Uživatel následně obdrží odpověď, nebo příslušný materiál (zejména newsletter, ebook, infografiky, apod.) umístěný na Webu do svého emailu uvedeného v rámci Registrace.

Uživatel bere na vědomí, že obdržené informace nemusí odpovídat jeho potřebám a slouží pouze pro získání základní představy o dané problematice. Nejsou právní, ani jinou radou, zejména ve smyslu § 85 zákona o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb.

 

IV. Jak funguje Zajištění potřeby

Provozovatel provede prostřednictvím emailu/telefonu kontakt uživatele, a to na základě údajů vložených Uživatelem do Kontaktního formuláře, čímž Uživatel odstane informace relevantních k jeho dotazu v rámci služeb Poskytovatele.

Kontaktního formulář je program část webu, kde uživatel vyplní svůj dotaz k Produktu nebo službě Poskytovatele k Zajištění potřeby

Uživatel bere na vědomí, že konečná podoba jakéhokoliv Produktu poskytnutého Uživateli, či někomu jinému, jakoukoliv osobou může být odlišná zejména v závislosti na vyhodnocení osoby Uživatele, či někoho jiného ze strany jakéhokoliv Poskytovatele Produktu.

Uživatel bere na vědomí, že tato Služba nespočívá v poskytování jakýchkoliv doporučení o vhodnosti nebo nevhodnosti Produktů.

Uživatel bere na vědomí, že obdržené informace nemusí odpovídat jeho potřebám a slouží pouze pro získání základní představy o dané problematice. Nejsou právní, ani jinou radou, zejména ve smyslu § 85 zákona o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb.

V rámci této Služby se nejedná o nabízení, poskytování, nebo zprostředkování jakýchkoliv Produktů.

Má-li Uživatel zájem o konkrétní informace má možnost s Provozovatelem vyřešit konkrétní Produkt na základě zprostředkovatelské činnosti Provazovatele.

 

V. Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel je oprávněn obracet se svými připomínkami a žádostmi na Provozovatele způsobem uvedeným na Webu.

Není-li uvedeno jinak obsah Webu (celý, ale i částečný) je určen především pro vlastní potřebu Uživatele a je zakázáno zejména jakkoliv zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu Webu zejména nesmí používat systémových příkazů, které by mohly změnit funkci nebo nastavení systému Webu, nebo jakýmkoli způsobem systematicky a opakovaně využívaly Web, či by mohly způsobit újmu další osobě.

Uživatel se zavazuje, že bude užívat Web v souladu s platnými právními předpisy, veřejným pořádkem, dobrými mravy a těmito VOP, tak aby nepoškodil, jakýmkoliv způsobem dobré jméno Provozovatele, nebo druhých. Veškeré škody, které by takto Poskytovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.

Webu může obsahovat hodnocení Uživatelů a to formou recenzí, referencí apod. Je-li toto autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., uděluje Uživatel Provozovateli jeho zveřejněním oprávnění k výkonu práva takové autorské dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití, v neomezeném územním, časovém i množstevním rozsahu. Tato licence se uděluje bezplatně.

 

VI. Práva a povinnosti Provozovatele

Z provozních nebo jiných důvodů může Provozovatel změnit technické řešení Webu a Služby, pokud je to nutné k řádnému plnění PS.

Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit obsah Webu bez předchozího oznámení.

Pouze Provozovatel rozhoduje o změně, odstranění, doplnění apod. obsahu Webu.

 

VII. Ochrana osobních údajů 

Pro účely tohoto článku o ochraně osobních údajů a cookies se za Uživatele považuje každý návštěvník Webu.

Pokud chce Uživatel používání cookies odmítnout, musí tak učinit v nastavení svého internetového prohlížeče. Odmítnutí cookies ale znamená, že některé volby bude muset Uživatel nastavovat pokaždé, když Web navštíví a jejich funkčnost může být v důsledku odmítnutí cookies omezena.

Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s účinností ode dne 25.5.2018 rovněž Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

V případě, že Uživatel souhlasil se zpracováním svých osobních údajů, jsou tyto údaje Provozovatelem zpracovávány výlučně dle Zásad. Uživatel prohlašuje, že se s těmito Zásadami seznámil souhlasí s jejich zněním a bere na vědomí práva a povinnosti v nich uvedená.

 

VIII. Omezení odpovědnosti Provozovatele

Obsah Webu má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací Webu a Služeb. Obsah Webu může být zcela, nebo částečně převzat z jiných zdrojů.

Provozovatel Webu nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které mohou vzniknout Uživateli, či někomu jinému v souvislosti s užíváním Webu a Služeb.

Provozovatel Webu také nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřící třetí osobě, které lze navštívit prostřednictvím Webu.

Provozovatel neodpovídá za škody způsobené výpadky Webu, Služeb, vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, válečné nebo teroristické události, ani za výpadky Webu a Služeb způsobené přerušením přívodu el. energie.

Provozovatel neodpovídá za služby Poskytovatelů Produktů, jejich kvalitu, kvantitu ani jakékoli následky, ani za práva a povinnosti s těmito službami spojené, akcesorické apod.

Provozovatel neodpovídá za chování jednotlivých Uživatelů ani jejich způsob využívání Webu, zejména takového, který není v souladu s těmito VOP, či platnými právními předpisy a za škody a újmu takto vzniklou.

Poskytovatel neodpovídá za kvalitu, dostupnost a rozsah Služeb poskytovaných bezplatně.

 

IX. Řešení sporů

Všechny spory vzniklé z Podmínek, nebo v souvislosti s nimi budou Provozovatel a Uživatel, nebo někdo jiný řešit především vzájemnou dohodou a bez zbytečných průtahů.

V případě sporu mezi Uživatelem a Poskytovatelem je Uživatel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, která je příslušným subjektem k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi Poskytovatelem jako podnikatelem a Uživatelem jako spotřebitelem, v případě poskytování zprostředkování neživotního pojištění a dalších služeb neuvedených v § 1 odst. 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Bližší informace o tomto způsobu řešení sporu lze nalézt na adrese www.coi.cz.

Jestliže strany nedojdou k řešení podle předchozích odstavců, mohou se kdykoliv obrátit na příslušný obecný soud.

 

X. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP je Provozovatel oprávněn kdykoliv změnit.

Tyto VOP je Provozovatel oprávněn kdykoliv změnit.

Pokud Provozovatel realizuje jakoukoli akci (zejména propagační, promoční nebo marketingovou akci), má tato vlastní podmínky, které mají přednost před VOP.

Pokud VOP hovoří o škodě, myslí se tímto újma včetně jednotlivých nároků, ze kterých se tato skládá ve smyslu platných právních předpisů.

Pokud se některé ustanovení těchto VOP ukáže jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost PS nebo VOP jako celku. Provozovatel navrhne nové ustanovení, které nahradí stávající ustanovení a které bude co nejlépe odpovídat původnímu účelu.

VOP jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění a byly zveřejněny dne 1. 2. 2018.